اطلاعات آزمایشگاه

اطلاعات مسئول فنی

بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح سلامت روستایی سایر بیمه ها آزاد

نوع خدمات

خدمت 1 خدمت 2 خدمت 3 خدمت 4 خدمت 5 خدمت 6 خدمت 7